บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน) ตรวจเยี่ยมแหล่งดินแดงชัยภูมิ
 
      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสุรัตน์ โชคเฉลิม คุณศุภพิชญ์ ไพรวัลย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร  และทีมงาน ลูกค้า เอสซีจี เซรามิกส์ รวม 7 ท่าน เยี่ยมชมโครงการ สวน-นา ป่า-เหมือง และแหล่งประทานบัตรดินแดงชัยภูมิทั้ง    2 แหล่ง ได้แก่ ตรวจเยี่ยมชมกอง Stock แร่ พร้อมอัพเดทข้อมูล ในแหล่งประทานบัตรปัจจุบัน และเยี่ยมความคืบหน้าการผลิตแร่ ในแหล่งประทานบัตรแหล่งใหม่ ในพื้นที่ ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิกิจกรรม "ปฏิทินเก่า เราขอ " ร่วมกับ  บริษัท เอสซีจี เซรามิคส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด 

  "ทรูสโตน"  ได้จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ  ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เซรามิคส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โสสุโก้ เซรามิค จำกัด โดยการเปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ส่งมอบให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.นนทบุรี เพื่อจัดทำสื่ออักษรเบลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนต่อไป  ซึ่งได้ ส่งมอบ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

                                                                                                                                                                                           โครงการ "ต้นกล้าความคิด" 

       บริษัท ทรูสโตน จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างทรูสโตนกับลูกค้าในรูปแบบบูรณาการ จึงได้คิดริเริ่มโครงการ “ต้นกล้าความคิด” ตั้งแต่ปี 2552 -2561  รวมจัดโครงการทั้งสิ้น 8 ครั้ง  ในรูปแบบการเปิดบูธจำหน่ายสินค้า รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปให้กลับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนรอบโรงงานลูกค้า มากกว่า 30 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา รวมถึงปรับปรุงสถานศึกษาเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

  


โครงการต้นกล้าความคิด ครั้งที่ 8  ปี 2561 โครงการต้นกล้าความคิด ครั้งที่ 7  ปี 2558โครงการต้นกล้าความคิด ครั้งที่ 6  ปี 2557โครงการต้นกล้าความคิด ครั้งที่ 5  ปี 2556โครงการต้นกล้าความคิด ครั้งที่ 4  ปี 2555